Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Reforma sieci EURES w Polsce

 

W dniach 26-27 sierpnia br. w Chorzowie odbyło się szkolenie "Reforma sieci EURES w Polsce" dla 130 uczestników z województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego - kadry realizującej zadania EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich.


Szkolimy pracowników agencji zatrudnienia

 

W piątek 22 sierpnia odbyło się szkolenie pn. „Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne”, którego uczestnikami byli pracownicy agencji zatrudnienia z naszego regionu. Szkolenie to jest jednym z wielu, które cieszy się bardzo dużą popularnością w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”. 


Guide my W@y

W dniach 18-22 sierpnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyła się wizyta przygotowawcza koordynatorki projektu „Guide my W@y” Pani Aleksandry Eleny Iuga. Wniosek aplikacyjny do projektu realizowanego wspólnie z niemieckim partnerem Hochschule der Bundesagentur für Arbeit został złożony do Komisji Europejskiej i jest w trakcie weryfikacji.


Urząd pracy pomoże 250 bezrobotnym pracownikom oświaty

 

250 bez­ro­bot­nych pra­cow­ni­ków oświa­ty z woj. ślą­skie­go, w tym m.in. na­uczy­cie­li, pra­cow­ni­ków przed­szko­li otrzy­ma wspar­cie z Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Pracy w Ka­to­wi­cach. Pomoc obej­mie za­trud­nia­nie, szko­le­nia i stu­dia po­dy­plo­mo­we.Archiwum aktualności: