Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Urząd pracy pomoże 250 bezrobotnym pracownikom oświaty

Zdjęcie

 

250 bez­ro­bot­nych pra­cow­ni­ków oświa­ty z woj. ślą­skie­go, w tym m.in. na­uczy­cie­li, pra­cow­ni­ków przed­szko­li otrzy­ma wspar­cie z Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Pracy w Ka­to­wi­cach. Pomoc obej­mie za­trud­nia­nie, szko­le­nia i stu­dia po­dy­plo­mo­we.

 

Ze stu­diów po­dy­plo­mo­wych bę­dzie mogło sko­rzy­stać 50 po­zo­sta­ją­cych bez pracy pra­cow­ni­ków oświa­ty, 200 bę­dzie mogło wziąć udział w szko­le­niach za­wo­do­wych.

 

Z tych dwu­stu osób, które - jak po­in­for­mo­wał rzecz­nik WUP Ro­bert Żurek - wezmą udział w szko­le­niach, 150 bę­dzie mogło li­czyć na sub­sy­dio­wa­ne za­trud­nie­nie. To ozna­cza, że przez pół roku kosz­ty zwią­za­ne z za­trud­nie­niem, w tym m.in. wy­na­gro­dze­nie, po­dat­ki, ubez­pie­cze­nie będą po­kry­wa­ne z pie­nię­dzy prze­zna­czo­nych na pro­jekt.

 

Pie­nią­dze, ponad 4,1 mln zł, po­cho­dzą m.in. z fun­du­szy unij­nych. Na za­trud­nie­nie zo­sta­nie prze­zna­czo­na bli­sko po­ło­wa tej kwoty - ok. 1,8 mln zł. Pro­jekt obej­mu­je rów­nież kosz­ty wspar­cia do­rad­czo-za­wo­do­we­go oraz psy­cho­lo­gicz­ne­go. Z ta­kiej po­mo­cy będą mogli sko­rzy­stać wszy­scy uczest­ni­cy pro­jek­tu. Re­kru­ta­cja do niego już ru­szy­ła.

 

Żurek po­in­for­mo­wał, że obec­nie trwa po­szu­ki­wa­nie pra­co­daw­ców rów­nież w oświa­cie oraz w in­nych sek­to­rach. Dodał, że po uzu­peł­nie­niu kwa­li­fi­ka­cji nie­któ­rzy będą mieli szan­sę po­now­nie zna­leźć pracę w oświa­cie, ale "na in­nych sta­no­wi­skach niż do­tych­czas".

 

Na wspar­cie mogą li­czyć pra­cow­ni­cy m.in. szkół, przed­szko­li, w tym zwol­nie­ni po 31 grud­nia 2012 roku i za­re­je­stro­wa­ni w Po­wia­to­wych Urzę­dach Pracy. Pro­jekt bę­dzie re­ali­zo­wa­ny do paź­dzier­ni­ka 2015 roku.

 

Z da­nych Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Pracy w Ka­to­wi­cach wy­ni­ka, że na ko­niec czerw­ca w po­wia­to­wych urzę­dach pracy woj. ślą­skie­go za­re­je­stro­wa­nych było ponad 2,8 tys. pra­cow­ni­ków oświa­ty. W tej gru­pie zna­leź­li się m.in. na­uczy­cie­le gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych - ok. 1,1 tys., na­uczy­cie­le szkół pod­sta­wo­wych oraz spe­cja­li­ści wy­cho­wa­nia ma­łe­go dziec­ka - ok. 550.

 

We­dług stanu na ko­niec czerw­ca stopa bez­ro­bo­cia w woj. ślą­skim wy­nio­sła 10,2 proc. wobec 12 proc. w kraju.

 

Kontakt: Biuro Projektu "Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości":

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Filia w Częstochowie

Al. Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa.

Telefon: (34) 363 89 89, wewn. 279.