Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt partnerski Leonardo da Vinci pn. „Job activation of people over the age of 50 – the European experiences”

„ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”

Termin realizacji: 2013-2015

Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Grupa partnerska:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – koordynator projektu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego realizująca zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania działań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w wojewódzkie śląskim. WUP w Katowicach pełni w woj. śląskim funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

- ttg team training GmbH –  partner projektu (Niemcy), prywatna firma zajmująca się świadczeniem usług w zakresie kształcenia osób dorosłych i edukacji uzupełniającej. Firma organizuje szkolenia zawodowe, kursy językowe i komputerowe, usługi związane z zatrudnieniem oraz dokształcanie ogólne, jak również poradnictwo i coaching

- University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education – partner projektu (Finlandia), instytut naukowy działający jako niezależny podmiot w strukturze Uniwersytetu w Helsinkach; usługi Centrum prowadzone są w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz badań i analiz naukowych

- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – partner projektu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Małopolskiego pełniącą zadania w obszarze polityki rynku pracy,  inicjowania i wspierania działań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w wojewódzkie małopolskim. WUP w Krakowie pełni w województwie małopolskim funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Labour Centre of the Government Office for Békés County)- partner projektu (Węgry), publiczne służby zatrudnienia realizujące usługi rynku pracy w regionie Békés.

- SOS Malta – partner projektu (Malta), organizacja pozarządowa współpracująca z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych. Organizacja działa w następujących obszarach:  pomoc humanitarna, integracja społeczna, badania i szkolenia, wolontariat.

Większość krajów Unii Europejskiej staje przed problemem starzenia się społeczeństwa oraz jego konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi. Dane demograficzne mówią, że w 2060 roku blisko jedna trzecia mieszkańców UE będzie miała co najmniej 65 lat. W wyniku procesów starzenia się społeczeństw odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 17,4% w 2010 roku do 29,5% w 2060r. Udział osób z przedziału wiekowego 15-64 lata spadnie z 67% do 56%. W perspektywie do 2060 r. we wszystkich krajach Unii znacząco wzrośnie średnia długość trwania życia. Analiza trendów demograficznych i ich wpływu na gospodarkę i finanse publiczne UE wskazuje na potrzebę podejmowania działań na rzecz utrzymania seniorów w aktywności zawodowej. Projekt partnerski odpowiada na potrzebę wypracowania efektywnego systemu wsparcia dla osób 50+. Organizacje partnerskie nawiązały współpracę, której głównym celem jest poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. Chodzi o wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania). Dzięki nawiązanej współpracy możliwe będzie podjęcie międzynarodowej debaty na temat poprawy sytuacji osób 50+ na rynku pracy oraz rozwijanie nowych pomysłów w oparciu o zróżnicowane doświadczenie grupy partnerskiej.

Rezultaty projektu: raporty z 5 spotkań grupy partnerskiej/raport końcowy, strona internetowa projektu, kwestionariusze ankiet opracowane przez partnerów na potrzeby dwóch badań własnych w rodzimych krajach partnerów (badanie wśród przedstawicieli grupy 50+ oraz badanie pracodawców), podręcznik z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

Strona projektu: http://www.activation50plus.eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Loga partnerów