Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt mobilności Leonardo da Vinci pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy

Projekt „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Tytuł projektu: Działania wspierające młodzież na rynku pracy

 Termin realizacji: 01.09.2013 – 31.12.2014

 

Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, akcja mobilność

 

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczeń przez uczestników w zakresie aktywizowania zawodowego osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na przykładzie francuskiego modelu. Ponadto celem jest poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy na francuskim rynku pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcanie do współpracy i samorozwoju poprzez udział w tygodniowej wymianie doświadczeń we Francji.
Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy przez 14 uczestników na temat dobrych praktyk wykorzystywanych we wsparciu młodzieży do 25 roku życia na rynku pracy, poprawa jakości  metod wsparcia młodzieży, przygotowanie prezentacji i transfer wiedzy wśród społeczności lokalnej na naszym rodzimym gruncie.

W Polsce stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 27,8 proc. W UE co piąta młoda osoba nie może znaleźć pracy (ok. 5,5 mln. osób). Prawie co trzeci bezrobotny poniżej 25 lat pozostaje obecnie bez pracy powyżej 12 miesięcy. Rośnie liczba młodych ludzi w grupie określanej NEETS- grupa osób bezrobotnych, którzy przestali szukać pracy, nie uczą się, nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych. Młodzi bezrobotni i NEETS przynoszą wielkie straty dla gospodarki, na które składają się koszty wypłacanych zasiłków oraz utracone zyski gospodarcze z ich pracy. Tak szerokie rozmiary bezrobocia wśród młodzieży powodują także problemy społeczne. Trudna sytuacja młodych na rynku pracy wynika z niedopasowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy (http://www.uniaeuropejska.org/pomysly-brukseli-na-bezrobocie). Efektem bezrobocia młodzieży może być ubóstwo, marginalizacja, w skrajnych przypadkach nawet wykluczenie społeczne. Może ono również skutkować pojawieniem się zachowań patologicznych, jak: przestępczość, alkoholizm, narkomania, czy prostytucja. Aby walczyć z problemami jakie na rynku pracy dotykają osób młodych konieczne jest szersze wykorzystanie instrumentów przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), jak również szukanie nowych rozwiązań, które wpłyną na poprawę sytuacji młodzieży.

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Powiatowych Urzędów Pracy, OHP, Uniwersytetu Śląskiego, organizacji pozarządowej, Urzędu Miasta w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Saint-Étienne Métropole Katowice z Francji. Partner zorganizuje wymianę w terminie 10 – 17 maja 2014r., w Saint-Étienne.

flaga llpProjekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

 

Rezultaty końcowe projektu: