Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Projekt Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym /

Opis projektu

Opis projektu

Grafika projektu

Projekt współpracy ponadnarodowej „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.2

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje od listopada 2014r. w ramach współpracy ponadnarodowej projekt dla pod nazwą „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”. Partnerem w projekcie jest HOCHSCHULE DER BENDESAGENTUR FÜR ARBEIT w Mannheim.

Przedsięwzięcie adresowane jest do 100 pracowników kluczowych Publicznych Służb Zatrudnienia województwa śląskiego: wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy. Realizacja projektu zaplanowana jest do sierpnia 2015r.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w ramach cyklu szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakłada się wypracowanie i przetestowanie w praktyce metody Case Management w pracy z osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 

1. SZKOLENIA – 5 modułów szkoleń dwudniowych:


MODUŁ I

Prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce – 2 dni szkoleniowe – 16 godz.

 1. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Europie,
 2. Systemy orzekania o stopniu niepełnosprawności w Polsce,
 3. System rentowy a zatrudnienie (zatrudnienie a zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy),
 4. Różnice między otwartym a chronionym rynkiem pracy (Zakład Pracy Chronionej – zasady funkcjonowania; firma na otwartym rynku pracy),
 5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasady funkcjonowania i wpłaty na poczet PFRON,
 6. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – zasady funkcjonowania,
 7. Wsparcie i dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy (zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
 8. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy,  płatne zwolnienie od pracy, turnusy rehabilitacyjne),
 9. Warunki zatrudnienia i refundacje kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
 10. Zasady zawierania stosunku pracy i jego rozwiązanie (prawo pracy, równość szans, dyskryminacja, obowiązki pracodawcy podczas zatrudniania osób niepełnosprawnych, formy i zasady nawiązywania stosunku pracy, zasady BHP)

                 

MODUŁ II
Zatrudnienie wspomagane – 2 dni szkoleniowe – 16 godz.

 1. Zatrudnienie wspomagane – rola trenera pracy (definicja, cechy i zasady pracy trenera, profil kompetencyjny),
 2. Model Job Coaching w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 

MODUŁ III
Wspieranie w poszukiwaniu pracy – 2 dni szkoleniowe – 16 godz.

 1. Planowanie kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 2. Ocena predyspozycji zawodowych osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności,
 3. Ocena możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności,
 4. Aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże)

 

MODUŁ IV
Komunikacja z osobą niepełnosprawną – 2 dni szkoleniowe – 16 godz.

 1. Specyfika pracy oraz komunikacja z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności
  • Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku,
  • Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu,
  • Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Praca z osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością intelektualną

 

MODUŁ V
Alternatywne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych

 1. Własna działalność gospodarcza – środki na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie kredytów, refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 2. Warunki i zasady zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby niepełnosprawne,
 3. Elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych ze szczególnym  uwzględnieniem telepracy.

 

Szkolenia zaplanowano dla wszystkich uczestników – 100 pracowników PSZ województwa śląskiego. Zorganizowanych zostanie 5 grup po 20 osób. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, czas trwania każdego modułu szkoleniowego to 16 godzin – 8godz./dzień. Terminy szkoleń planowane są w okresie od stycznia do maja 2015r.

 

 

2. WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Adaptacja do polskich warunków elementów niemieckiej metody Case Menagment oraz jej zaimplementowanie. Implementacja elementów metody zostanie zrealizowana poprzez 2 wizyty studyjne do Niemiec w celu poznania specyfiki funkcjonowania i działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych takich instytucji jak: Hochschule  Der Bendesagentur Für Arbeit, Job Center, Arbeitsagentur.

W ramach współpracy ponadnarodowej 32 uczestników projektu odbędzie wizyty studyjne w instytucjach niemieckich stosujących w ramach pracy z osobami niepełnosprawnymi metodę Case Menagment. Efektem wizyty studyjnej będzie opracowanie przez osoby w nich uczestniczące skryptu przedstawiającego praktyczne zalecenia dotyczące stosowania metody Case Menagment w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 

 

3. WIZYTY STUDYJNE

Mające na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym lub chronionym rynku pracy.

W wizytach studyjnych wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu – 100 pracowników PSZ województwa śląskiego. Będą to 3 dniowe wyjazdy do przedsiębiorstw/instytucji z terenu województwa śląskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne. W wizytach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele niemieckiego partnera projektu.

 

 

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA, na której przedstawione zostaną efekty zaimplementowania elementów metody Case Management w 5 powiatowych urzędach pracy oraz ogólnie omówiona zostanie współpraca z Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit.

 

Wartość projektu – 962.717,00PLN

Loga partnerów