Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Agencji Zatrudnienia

Rejestr Agencji Zatrudnienia

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), począwszy od 23 sierpnia 2013 r.  zostały wprowadzone zmiany dotyczące m.inn. działalności agencji zatrudnienia.

Marszałek Województwa Śląskiego  wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług w zakresie:

1. pośrednictwa pracy polegających w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa
  w art. 85 ust.2

2. doradztwa personalnego polegających w szczególności na :

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

3. poradnictwa zawodowego polegających w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących   w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

4. pracy tymczasowej polegającej w szczególności na:

 • zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia w/w usług jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Świadczenie usług w ww. zakresie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest jawny i publikowany na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl

W celu wpisania podmiotu do przedmiotowego rejestru należy złożyć lub przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

Oświadczenie

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu
w wysokości 200 zł., lub przedstawić do wglądu dowód dokonania przedmiotowej opłaty.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
w banku: GETIN Bank SA w Katowicach
Nr 27 1560 1111 0000 9070 0008 2127
z dopiskiem: "wpis do rejestru agencji zatrudnienia"

Aktem wykonawczym do ustawy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia.