Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Projekt Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia /

Opis projektu

Projekt Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia

 

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest poprawa jakości usług agencji zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy poprzez przeszkolenie 288 pracowników agencji zatrudnienia oraz wsparcie doradcze dla 18 agencji zatrudnienia .

Kto może uczestniczyć w projekcie ?

Szkolenia  i doradztwo skierowane są do pracowników agencji zatrudnienia mających bezpośredni kontakt z klientem (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz osoby na stanowiskach administracyjnych) działających na terenie województwa śląskiego, w tym pracowników śląskich filii agencji, które mają swoją siedzibę poza województwem. 

 

Co oferujemy w ramach projektu?

 

Jednodniowe specjalistyczne szkolenia z następujących tematów:

 • Specjalistyczna oferta zatrudnieniowa dla osób w  wieku 15-30 lat:

  Uwarunkowania prawno- organizacyjne pośrednictwa pracy dla osób w wieku 15-30 lat, instytucje organizujące działania w tym zakresie, działania prozatrudnieniowe dla uczniów/studentów kończących naukę oraz jednostki je organizujące, organizacja i procedury usługi pośrednictwa pracy dla osób do 30 roku życia.


 • Aktywizacja zawodowa osób w  wieku 50-64 lata:

  Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50-64 lata, rozwiązania i metody zwiększania aktywności zawodowej ww. grupy, aspekty prawne (w tym dyskryminacja ze względu na wiek, zarządzanie wiekiem).


 • Metody i techniki badania predyspozycji zawodowych:

  Diagnoza predyspozycji zawodowych i osobowościowych kandydatów - narzędzia i metody (w tym: rozmowa, testy psychologiczne, kwestionariusze, ćwiczenia i symulację), dobór metod diagnostycznych, tworzenie profilu predyspozycji zawodowych kandydata.


 • Assessment i Development Center- podstawy:

  AC/DC jako metoda oceny potencjału pracownika, wykorzystanie metody, metodologia ośrodków oceny, diagnoza kompetencji w AC/DC, metody badania, narzędzia wspierające (wywiad, samoocena, testy psychologiczne/psychometryczne, testy wiedzy), proces oceny kandydatów.


 • Praca z trudnym klientem- konstruktywna komunikacja, asertywność:

  Specyfika obsługi trudnego klienta, podstawowe pojęcia, typologie i rodzaje zachowań,  przyczyny trudności w relacjach osoba pomagająca- klient, komunikacja, wybrane techniki asertywne ułatwiające radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zasady profesjonalnej obsługi i strategie radzenia sobie z trudnymi osobami.


 • Wybrane aspekty pracy z klientem odmiennym kulturowo:

  Zdefiniowanie podstawowych pojęć, różnice międzykulturowe, czynniki sprzyjające i utrudniające komunikację międzykulturową, specyfika pracy z klientem odmiennym kulturowo (kontakt indywidualny, grupowy).


 • Agencje zatrudnienia w systemie EURES:

  Możliwość realizowania przez agencje zatrudnienia projektów dotyczących mobilności w związku z reformą systemu EURES; podstawy prawne, usługi doradców EURES, założenia reformy, zasady ubiegania się agencji o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty dotyczące mobilności i międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach EURES.


 • Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:

  Istota, cele i zadania pośrednictwa pracy, uregulowania prawne dotyczące zatrudniania pracowników w kraju i poza granicami kraju (podatki i ubezpieczenia, przepisy europejskie, obowiązki pracodawców delegujących pracowników za granicę, prawo pracy w Polsce, przepisy prawne w zakresie zatrudniania).


 • Obsługa klienta z niepełnosprawnością w agencji zatrudnienia:

  Rodzaje niepełnosprawności, specyfika pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ocena predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością, określenie możliwości zatrudnienia z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, planowanie kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej.


 • Headhunting- rekrutacja specjalistów najwyższej klasy:

  Definicje i cele, etapy rekrutacji, sposoby docierania do najlepszych kandydatów na rynku, wywiad rekrutacyjny, techniki wspomagające proces rekrutacji, sprawdzanie referencji kandydatów, manipulacje stosowane przez kandydatów, określenie motywacji do pracy kandydata, negocjacja i optymalizacja warunków zatrudnienia
  i wynagrodzenia.


 • Usługi pracy tymczasowej i rekrutacji, w tym leasing pracowniczy, try&hire, personel tymczasowy:

  Kluczowe pojęcia, uregulowania prawne, relacje pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym, rekrutacja i selekcja wykwalifikowanych pracowników, przygotowanie umowy o pracę tymczasową, obsługa kadrowo-płacowa.


 • Doradztwo personalne: specyfika rekrutacji dla różnych sektorów gospodarki:

  Definiowanie potrzeb rekrutacyjnych, analiza stanowiska pracy pod kątem doboru pracownika do oferty pracy, modele kompetencyjne procesu rekrutacji, rodzaje rekrutacji, dostosowanie rekrutacji do specyfiki firmy.


 • Marketing w agencjach zatrudnienia:

  Cele i funkcje działań marketingowych, wybrane strategie marketingowe i ich budowa, public relations, formy i metody (współpraca z mediami, prowadzenie działań promocyjnych w Internecie), różnicowanie działań promocyjnych
  w odniesieniu do różnych grup odbiorców.

 

Co zapewniamy podczas szkoleń:

 • prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowany personel
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe (notatnik, teczka, długopis, pendrive)
 • test wiedzy po szkoleniu 
 • świadectwo uczestnictwa 
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia

 

Jakie są opłaty?
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Gdzie będą odbywały się szkolenia? Szkolenia będą odbywały się w Katowicach, w dni robocze, czas trwania każdego szkolenia to 8 godzin w grupach od 8 do 16 osób. Terminy szkoleń planowane są w okresie od kwietnia/maja do października 2014r.


Z ilu szkoleń można skorzystać?

Każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w 2 szkoleniach. W przypadku posiadania wolnych miejsc możliwy będzie udział w dodatkowych szkoleniach. 

 

 

Usługi doradcze z następującego zakresu tematycznego:

 • organizacja stanowiska pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • warsztat pracy doradcy zawodowego
 • warsztat pracy pośrednika pracy
 • analiza dostępnych metod pracy/narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym, doradztwie personalnym, pośrednictwie pracy oraz zebranie i usystematyzowanie
  ich z doradcą
 • dobór metod i narzędzi do profilu klienta

 

Co zapewniamy w trakcie doradztwa?

 • wsparcie metodyczne doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz ekspertów zewnętrznych
 • konsultacje
 • wspólną analizę problemów i szukanie rozwiązań w zakresie poradnictwa zawodowego
  i pośrednictwa pracy.
 • zaświadczenia o uczestnictwie

 

Jaka będzie forma prowadzenia usług doradczych?

Usługi doradcze będą prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie agencji zatrudnienia. Na usługę doradczą będą składać się: spotkanie wstępne (jedno spotkanie 2 godz.), spotkania doradcze realizowane zgodnie  z harmonogramem (czas trwania każdego spotkania – 4 godziny), spotkanie zamykające (jedno spotkanie 2 godz.). Jedna agencja zatrudnienia będzie mogła otrzymać maksymalnie 40 godzin wsparcia w okresie od kwietnia/maja do października 2014r.


Jakie są opłaty?

Usługi doradcze będą bezpłatne.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do projektu jest pozytywna weryfikacja dokumentacji związanej z dotychczas otrzymaną pomocą de minimis.

Loga partnerów