Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy /

Kształcenie ustawiczne

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY W PUP

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 674 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
  i dodatku aktywizacyjnego
  .
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650).

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Dodatkowym, nowym instrumentem adresowanym do bezrobotnych do 30 roku życia jest bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu określa starosta, on też wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Realizacja bonu stażowego odbywa się zgodnie z przepisami art. 53 ust.1 i ust. 4-8 oraz art. 61a ust 1.

Tak więc każdy staż – również ten organizowany w ramach bonu stażowego, realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą z upoważnienia którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy tzn. czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem stażu pobierając w zamian
w powiatowym urzędzie pracy stypendium, którego wysokość wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Na wniosek bezrobotnego  po udokumentowaniu poniesionych kosztów, starosta może refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku na każde dziecko na opiekę którego poniesiono koszty, przez okres odbywania stażu. Na takich samych zasadach może nastąpić refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad osobą zależną.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Po zakończeniu stażu PUP wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o jego przebiegu. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna dla bezrobotnego odbywającego staż, który udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych
w sprawozdaniu bezrobotnego. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. U organizatorów którzy są pracodawcami liczba stażystów nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u organizatora. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
  2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
   w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  3. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie propozycji stażu.

Organizator, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.