Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Projekt Pracowniku Oświaty - skorzystaj z nowych możliwości /

Opis projektu

Opis projektu

Pracowniku Oświaty skorzystaj z nowych możliwości

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy dla pracowników sektora oświaty (PSO).

 

CEL PROJEKTU

Zmieniająca się sytuacja demograficzna w kraju ma wpływ na obserwowany spadek liczby uczniów, czego efektem jest wzrost zwolnień wśród pracowników sektora oświaty. Trudna sytuacja nauczycieli związana jest również z wejściem w życie nowej podstawy programowej.

Celem głównym projektu jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji
i umiejętności 250 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy zostali zwolnieni po 31.12.2012 r., z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z przyczyn niedotyczących pracowników, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego, jak również nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby przewidziane do zwolnienia), jak również nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony, zatrudnionych na umowę o pracę na czas zastępstwa oraz nauczycieli w stanie nieczynnym (osoby zagrożone zwolnieniem).

 

FORMY WSPARCIA

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – uczestnik będzie mógł skorzystać z:

 • Wsparcia doradczo-zawodowego oraz psychologicznego (wszyscy uczestnicy)
 • Studiów podyplomowych (50 uczestników)
 • Szkoleń zawodowych (200 uczestników)
 • Stażu/praktyki na okres od 3 do 6 miesięcy (150 uczestników)

Każdy z uczestników projektu skorzysta z indywidualnego doradztwa zawodowego, na którym zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania mające celu wypracowanie z uczestnikiem projektu takich rozwiązań, które zakładają jego rozwój czy to poprzez dalsze kształcenie, podnoszenie kwalifikacji. Na podstawie tych rozmów zostanie określona dalsza ścieżka udziału uczestnika w projekcie.

W ramach wsparcia doradczo-psychologicznego uczestnicy skorzystają ponadto z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.

Dla części uczestników przewidziano studia podyplomowe (50 osób) na kierunkach zgodnych z Indywidualnymi Planami Działania.

Zaplanowane szkolenia (dla 200 osób) mają na celu zmianę lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji lub zdobycie nowych.

Szkolenia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników projektu oraz profilu zawodowego danego uczestnika.

przewidziane szkolenia:

 • średnio 200 godz./osobę - dla 50 osób
 • średnio 100 godz./osobę - dla 150 osób

- dla tej grupy przewidziany jest staż/praktyka na okres od 3 do 6 miesięcy

 

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY PROJEKTU

Grupą docelową w projekcie są wszyscy nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty:

 • zwolnieni po dniu 31 grudnia 2012 roku z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z przyczyn niedotyczących pracowników zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego,
 • osoby przewidziane do zwolnienia,
 • osoby zagrożone zwolnieniem.

Pracownicy sektora oświaty
są to pracownicy Instytucji wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), są to m.in. szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego dla osób dorosłych itp.

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • Osoba zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego
 • Osoba bezrobotna (zwolniona po 31 grudnia 2012 r.), lub osoba przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem, tzn.:
 • nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty (osoba bezrobotna):
   • którego umowa o pracę na czas określony/ zastępstwa została rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta;
   • którego umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron;
   • który utracił pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 • nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoba przewidziana do zwolnienia),
 • nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, zatrudnionych na umowę o pracę na czas zastępstwa, nauczycieli w stanie nieczynnym (osoba zagrożona zwolnieniem).

Zwolnienie „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmuje

 1. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,produkcyjnych albo technologicznych,
 3. wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płac,
 4. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 (1) § 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Osoba przewidziana do zwolnienia - nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Osoba zagrożona zwolnieniem:

 1. nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty zatrudniony u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przed przystąpieniem do Projektu potencjalnego uczestnika - dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195), lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 2. nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty zatrudniony na umowę o pracę na czas określony,
 3. nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty zatrudniony na umowę o pracę na czas zastępstwa,
 4. nauczyciel w stanie nieczynnym.

Warunek umowa na czas określony winna być do dnia 31.10.2015 r.

Projekt jest realizowany od maja 2014 r. do października 2015 r.

 • Udział w doradztwie, szkoleniach i studiach podyplomowych jest bezpłatny.
 • Oferujemy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia bądź na miejsce zajęć w ramach studiów podyplomowych.
 • Podczas doradztwa grupowego zapewnione będzie wyżywienie.
 • W przypadku studiów podyplomowych odbywanych miejscach w większej odległości od miejsca zamieszkania – zwracane będą również koszty noclegu.
 • Uczestnikom szkoleń przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.
 • Za starze i praktyki przysługuje stypendium.
Loga partnerów