Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Filie WUP

Filia w Bielsku-Białej

DANE TELEADRESOWE

nazwa Wojewódzki Urząd Pracy
Filia w Bielsku-Białej

adres ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

tel.
fax.
338136974 338220671

email bielsko@wup-katowice.pl
kawubi@praca.gov.pl

Mapa dojazdu:

 

WYDZIAŁY

Kierownik Filii WUP w Bielsku-Białej
tel.
fax.
338136974
338220671

Biuro Promocji Zatrudnienia
tel.
tel./fax
338136972
338124500

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego
Zespół Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 338136977

Wydział Kontroli EFS
Zespół ds. Kontroli w Bielsku-Białej
tel.
fax.
338136973
338220671

Wydział Programów Rynku Pracy
tel. 338136976

Obserwatorium Rynku Pracy
tel. 338136976

 

EURES

 

EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA EURES


EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) to utworzona przez Komisję Europejską sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, które działają w obszarze zatrudnienia (związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne). Głównym zadaniem EURES jest wspieranie mobilności pracowników na poziomie transgranicznym i międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii.

W ramach sieci EURES w każdym kraju funkcjonuje tzw. EURES krajowy. Ponadto, w regionach przygranicznych krajów należących do EOG powstawać mogą partnerstwa transgraniczne, tzw. EURES T.

EURES TRANSGRANICZNY
EURES T to partnerstwa łączące publiczne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz organizacje zainteresowane mobilnością transgraniczną regionów przygranicznych dwóch lub trzech krajów. Są one właściwie kolebką całej sieci EURES i jej bardzo ważną częścią. Aktualnie w EOG funkcjonuje ponad 20 partnerstw EURES T, w obrębie których pracuje 600 tys. pracowników transgranicznych, (czyli takich, którzy wykonują pracę na terytorium innego państwa członkowskiego i co najmniej raz w tygodniu wracają do kraju zamieszkania). Ponad 80% ofert pracy przekazywanych w ramach sieci EURES stanowią oferty transgraniczne, a działania realizowane w 20 partnerstwach EURES T pochłaniają 50% budżetu.


EURES T - CELE:

  • ułatwienie wolnego przepływu pracowników w regionach przygranicznych wzdłuż wewnętrznych granic EOG, a także przyczynianie się do rozwoju, integracji i sprawnego działania transgranicznych regionów zatrudnienia, które są "laboratoriami" integracji europejskiej,
  • tworzenie wykazu instytucji zajmujących się szkoleniami zawodowymi w regionach objętych partnerstwem i podawanie go do publicznej wiadomości, a także tworzenie podstaw dla dialogu i konsultacji w dziedzinie zatrudnienia.

Polska wraz z wejściem do UE (01.05.2004), świadczy usługi EURES poprzez sieć doradców EURES pracujących w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz asystentów EURES w Powiatowych Urzędach Pracy.
Polska jako członek sieci EURES może także tworzyć nowe partnerstwa EURES T.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako pierwszy w kraju podjął inicjatywę utworzenia partnerstwa EURES T, które znajduje się na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. W tworzeniu partnerstwa EURES - T "Beskidy", wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, biorą udział:

  • ze strony polskiej - Powiatowe Urzędy Pracy z Żywca, Bielska - Białej, Cieszyna, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego i Raciborza;
  • ze strony czeskiej - Urzędy Pracy z Vsetina, Frydka - Mistka, Novego Jicina, Karviny, Opavy oraz Ostrawy;
  • ze strony słowackiej - Urzędy Pracy z Cadcy, Namestowa i Żyliny.

W 2004 roku deklarację udziału w tworzeniu partnerstwa złożyły również Urzędy Pracy z Województwa Opolskiego w: Głubczycach, Prudniku, Nysie. Nadrzędnym celem partnerstwa będzie utworzenie transgranicznych banków ofert pracy po stronie polskiej, słowackiej i czeskiej, a także dążenie do likwidacji nadwyżek i niedoborów miejsc pracy zlokalizowanych w strefie przygranicznej. Ponadto w najbliższym okresie przewidziane zostały następujące działania:

  • badanie mobilności w dziedzinie zatrudnienia wśród bezrobotnych i poszukujących pracy w polsko - czesko - słowackim regionie przygranicznym.
  • opracowanie informatora nt. warunków życia i pracy w polsko - czesko - słowackim regionie przygranicznym.
  • spotkania przyszłego Komitetu Sterującego (KS) i Transgranicznej Grupy Roboczej EURES (TGRE)
  • organizacja seminarium dla pracowników polskich, czeskich i słowackich przygranicznych urzędów pracy, które zgłosiły chęć udziału w przyszłym partnerstwie EURES - T „Beskidy"
  • Transgraniczne Targi Pracy

STATYSTYKA


Informacja dotycząca bezrobocia w subregionie południowym województwa śląskiego - pobierz

 "Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku - Białej". Raport z badań sondażowych - pobierz

 

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach, objętych działaniem Filii WUP w Bielsku - Białej.
Lata 2012-2013 pobierz
Lata 2011-2012 pobierz
Lata 2010-2011 pobierzInformacje miesięczne