Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Konkurs filmowy

Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” z siedzibą w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie  filmowym pt. „ Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie”. Konkurs kierowany jest do twórców, bohaterów i podmiotów zamawiających materiały filmowe związane z rozwojem wspólnot lokalnych w oparciu
o podmioty ekonomii społecznej, z rozwojem i funkcjonowaniem oraz promowaniem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.Interpretacja szczegółowego kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011

Nawiązując do kwestii problemowych poruszonych w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 12 lipca 2011 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyjaśnia, że w kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych należy odnosić do definicji wskazanej w "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL" w zakresie punktu 3.2.1 wniosku. Zgodnie z tym dokumentem, długotrwale bezrobotny to "bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych".


Informacja nt. szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej

W związku z licznymi pytaniami Wnioskodawców dotyczącymi szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej, IOK informuje, iż zgodnie z zapisami PD na rok 2011 kryterium to stosuje się do wniosków składanych w ramach 4 typu projektów wskazanych w rozdziale I niniejszej dokumentacji w zakresie : staże, praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia.


Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1824/62/IV/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: