Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Więcej informacji z tego działu znajdziesz
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43,

Biurze Promocji Zatrudnienia
tel. 32 757 33 30

oraz w Wydziale Programów Rynku Pracy 
tel. 32 757 33 84

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Dla instytucji rynku pracy

Wykreślenie z RIS

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniowa z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu następujących okoliczności:

  1. na wniosek instytucji szkoleniowej

  2. w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy

  3. w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową

  4. w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym

O wykreśleniu z rejestru instytucji szkoleniowych WUP powiadamia instytucję szkoleniową na piśmie.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami – art. 20 ust. 6 oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami- § 4ust.3