Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wykreślenie z RIS

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniowa z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu następujących okoliczności:

  1. na wniosek instytucji szkoleniowej

  2. w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy

  3. w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową

  4. w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym

O wykreśleniu z rejestru instytucji szkoleniowych WUP powiadamia instytucję szkoleniową na piśmie.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami – art. 20 ust. 6 oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami- § 4ust.3