Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Kierując się zapisami zawartymi w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach, przyjmuje się w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 następujące cele, priorytety i działania.

Celem ogólnym podejmowanych działań w 2015 będzie zwiększenie wskaźnika zatrudnienia ogółem.

Realizacji tego celu sprzyjać będzie osiągnięcie celów dodatkowych, którymi są zmniejszenie stopy bezrobocia ogółem oraz zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej.

Wspomniane cele (zarówno ogólny, jak i dodatkowe) powinny być realizowane za pomocą działań kierunkowych zgrupowanych w dwóch obszarach priorytetowych, którymi są:

  1. Zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia.
  2. Zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.

Cele RPDZ na rok 2015 będą realizowane w obrębie działań kierunkowych zgrupowanych we wspomnianych obszarach priorytetowych:

  1. Rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy.
  2. Wspieranie tworzenia partnerstwa na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym.
  3. Sięganie po dotąd nie wykorzystane zasoby na rynku pracy (bierni zawodowo, ukryte bezrobocie na wsi) oraz uzupełnienie istniejących niedoborów na rynku pracy poprzez migracje zarobkową.
  4. Wspieranie mobilności i zatrudnialności pracowników na rynku pracy.
  5. Wspieranie systemu edukacji zawodowej, ustawicznej oraz uczenia się przez całe życie.
  6. Realizacja programów i strategii regionalnych w obszarze rynku pracy.
  7. Wspieranie osób zaliczanych do grup defaworyzowanych na rynku pracy.
  8. Wspieranie rozwoju zatrudnienia, zwłaszcza w sektorach o wysokim potencjale rozwoju/wzrostu.

Do pobrania: