Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) zawiera regulacje prawne dotyczące wzmocnienia działań prozatrudnieniowych na rynku pracy. Regulacje te umożliwiają zintensyfikowanie aktywnych form polityki rynku pracy.

Wypełnieniem ustawowego zapisu w tym względzie jest art. 3, ust. 4 przytoczonej ustawy, stanowiący, że na szczeblu województw opracowywany jest regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, który określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy na roczne okresy. Wspomniana ustawa określa m.in. że Samorząd Województwa przygotowuje regionalny, roczny plan działań na rzecz zatrudnienia określający preferowane programy regionalne projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Samorząd Województwa Śląskiego przygotowuje RPD/Z w oparciu o Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określa szczegółowo podejście do problematyki bezrobocia na Śląsku poprzez rozwinięcie i ukonkretnienie priorytetów zapisanych w Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego. Te priorytety, takie jak działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój zasobów ludzkich i aktywizacja zawodowa zasobów ludzkich, skonkretyzowano  w oparciu o regionalne uwarunkowania i potrzeby śląskiego rynku pracy. Wspomniana Regionalna  Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego jest dokumentem opracowanym w ramach projektu PHARE 2001: Spójność Społeczna i Gospodarcza - Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich, podprojekt 4. RSZ dla Województwa Śląskiego powstała z funduszów Unii Europejskiej i budżetu państwa, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określił również działania planowane do realizacji w bieżącym roku i pozwalające na wyrównanie regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu ze wskazaniem priorytetowych grup wymagających wsparcia i środków pozwalających na osiągnięcie wytyczonych celów. RPD/Z na 2006 rok został przyjęty drogą uchwały nr 935/371/II/2006 z dnia 30 maja 2006 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowała ten dokument 29 czerwca 2006 roku Naczelna Rada Zatrudnienia w Warszawie i wcześniej Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Katowicach.