Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Pośrednictwo pracy krajowe

Informacja o naborze prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI INFORMUJE, ŻE W 2014 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY  W KOMENDACH MIEJSKICH / POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I  SAMODZIELNYCH  PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ  I  CZĘSTOCHOWIE

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

 

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

 

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)

 8 pkt

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony powyżej

 6 pkt

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

 4 pkt

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

 4 pkt

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

 4 pkt

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

 2 pkt

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

 2 pkt

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

· podanie o przyjęcie do służby,

· wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B,

· kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

· kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej     kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub  służby (oryginały do wglądu),

· książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową i dowód osobisty (oba dokumenty do wglądu).

 

Jeżeli w stosunku do kandydata toczyły się postępowania o czyn o znamionach przestępstwa lub przestępstwa skarbowego kandydat zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów odzwierciedlających sposób zakończenia tych postępowań.

Dokumenty składa się osobiście w  komórkach kadrowych  komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

 

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 

· wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru  lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

 

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2012 r., poz. 432).

 

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2014 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

 

  28 stycznia          -            50 osób

  1 kwietnia           -            110 osób

  2 czerwca            -            80 osób

  5 sierpnia            -            70 osób

  7 października     -           145 osób 

  2 grudnia             -           150 osób.