Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy /

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo Zawodowe

Zgodnie z art. 35 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm. Poradnictwo zawodowe jest jedną z podstawowych usług rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe definiuje art. 38 ww. ustawy, zgodnie z którym:

 

1.   Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

2. Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami         

  • dostępności
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.

3. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej.

Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach oraz Filiach WUP w Bielsku-Białej i Częstochowie realizuje Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej.

 

Centrum Informacji

i Planowania Kariery Zawodowej

w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

tel.: (32) 757 33 89, 757 33 36

e-mail:wup@wup-katowice.pl

 

Centrum Informacji

i Planowania Kariery Zawodowej

w  Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko Biała

tel.: (33) 813 69 77

e-mail:bielsko@wup-katowice.pl

 

Centrum Informacji

i Planowania Kariery Zawodowej

w  Częstochowie

ul. Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

tel.: (34) 363 38 61 w. 284

e-mail:czestochowa@wup-katowice.pl