Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy /

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

- Czy pośrednictwo pracy jest płatne?

Usługi pośrednictwa pracy świadczone zarówno przez urzędy pracy jak i prywatne agencje zatrudnienia są bezpłatne dla osób poszukujących zatrudnienia!

Agencja zatrudnienia, która kieruje do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych może (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) żądać zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

- dojazd i powrót osoby skierowanej,

- wydanie wizy (jeśli jest konieczna),

- badania lekarskie,

- tłumaczenia dokumentów.

W umowie zawartej z agencją muszą być wskazane konkretne kwoty, których zwrotu będzie żądać agencja.  

 

- Gdzie mogę szukać ofert pracy w Polsce?

Rekrutacją pracowników dla polskich pracodawców zajmują się powiatowe urzędy pracy (PUP) oraz agencje zatrudnienia. Aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o wolnych miejscach pracy należy więc skontaktować się z najbliższym PUP lub sprawdzić Centralną Bazę Ofert Pracy zamieszczoną na stronie www.psz.praca.gov.pl. Baza zawiera wszystkie oferty pracy rejestrowane w powiatowych urzędach pracy w całej Polsce i jest codziennie aktualizowana.

Innym źródłem informacji o ofertach pracy są agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej. Wykaz agencji zatrudnienia można znaleźć na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

 

- Kto może korzystać z ofert pracy EURES?

Oferty pracy udostępniane w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w innym kraju Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z ofert pracy korzystać mogą zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące, zainteresowane zmianą miejsca pracy, studenci czy absolwenci mieszkający na terenie województwa śląskiego lub innych regionów kraju. 

 

- Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach w przypadku wyjazdu do innego kraju?

Ważnym elementem przygotowania do podjęcia pracy za granicą jest zapoznanie się
z informacjami o warunkach życia i pracy w nowym kraju. Warto zapoznać się
z materiałami nt. każdego kraju Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowanymi przez polskich doradców EURES i zamieszczonymi na stronie www.eures.praca.gov.pl w sekcji „Poznaj warunki życia i pracy”.  Zawierają one przydatne informacje (aktualizowane min. raz w roku) na przykład na temat prawa pracy, podatków
i ubezpieczeń, poszukiwania mieszkania czy kosztów utrzymania.

 Drugim źródłem informacji może być Europejski Portal Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu), gdzie doradcy EURES z poszczególnych krajów UE/ EOG zamieszczają wiadomości z zakresu poszukiwania pracy, przeprowadzki do innego kraju, warunków życia i pracy. Te informacje dostępne są w języku narodowym danego kraju
a także w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Należy pamiętać, że umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

 

- Gdzie mogę dowiedzieć się o najbliższych targach pracy?

Informacje na temat targów pracy organizowanych przez urzędy pracy i inne instytucje na terenie województwa śląskiego można znaleźć w kalendarium wydarzeń z regionu na stronie WUP Katowice: link do kalendarium wydarzeń z regionu

Osoby zainteresowane nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi pracodawcami lub doradcami EURES z poszczególnych państw UE/EOG mają możliwość wzięcia udziału
w targach pracy oraz innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. Informacje na ich temat udostępniono na stronie internetowej sieci EURES w Polsce:      

http://www.eures.praca.gov.pl/.

Jeśli jesteś gotów wziąć udział w zagranicznych targach pracy, na Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu w części kalendarz wydarzeń dowiesz się
o nadchodzących wydarzeniach (w tym targach pracy) organizowanych na terenie UE/EOG
w ramach sieci EURES. Podejmując decyzję o udziale sprawdź, do kogo kierowane jest wydarzenie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z organizatorem wydarzenia.

 

- W jaki sposób potwierdzić okres pracy za granicą u pracodawców w Polsce w celu zaliczenia do uprawnień pracowniczych?

Art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) mówi, że udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawców zagranicznych są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.  Jednak zarówno przepisy krajowe jak i wspólnotowe nie określają, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą u pracodawcy krajowego. Do udokumentowania okresów pracy za granicą mogą, więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje przetłumaczone na język polski.

 

- Jak przygotować się i jak wypełniać testy osobowościowe pojawiające się podczas rekrutacji?

Starajmy się odpowiadać szczerze, nie przekazywać nieprawdziwych informacji, bo kłamstwo ma „krótkie nogi”.

Testy osobowościowe zawierają tzw. skalę kłamstwa, a  odpowiedzi nieprawdziwe są widoczne dla psychologa interpretującego test, więc kandydat przedstawiający się w lepszym świetle może wyjść na nieuczciwego. W celu uniknięcia takiej sytuacji, najlepiej piszmy to, co jest naszym pierwszym skojarzeniem po przeczytaniu pytania.

 

- O co warto zapytać  podczas procesu rekrutacji?

- Jaki jest kolejny etap rekrutacji?
- Kiedy  mogę spodziewać się informacji zwrotnej?
- Czy informację zwrotną otrzymam w każdej sytuacji, czy tylko w przypadku przyjęcia?
- Jaki rodzaj umowy zostanie zawarty w przypadku ewentualnego zatrudnienia?
- Jakie jest wynagrodzenie na stanowisku o które się ubiegam?
- Jaki jest zakres obowiązków na ww. stanowisku?
- Jaka jest ścieżka rozwoju na danym stanowisku?

 

- Jakie dokumenty muszę złożyć żeby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny?

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy wymaga przedłożenia pracownikowi PUP dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, legitymacji/karty ubezpieczeniowej oraz wypełnionej karty rejestracyjnej. Dodatkowo należy przygotować kserokopie i oryginały (do weryfikacji) następujących dokumentów: świadectwa szkolne, świadectwa pracy, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach/szkoleniach. Osoby, które pracowały na podstawie umowy - zlecenie, realizowały umowę o dzieło powinny dodatkowo przedstawić zaświadczenie o dochodzie brutto za każdy przepracowany miesiąc i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są dołączyć także orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli osoba prowadziła działalność gospodarczą winna przedstawić decyzję o jej wykreśleniu, a także zaświadczenie z ZUS informujące o tym, że wszystkie składki zostały opłacone. Rejestracja następuje w dniu przedłożenia dokumentów po poświadczeniu przez osobę rejestrującą się własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

 

- Jestem osobą powracającą z zagranicy. Co muszę zrobić żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Osoba powracająca z zagranicy aby starać się o zasiłek dla  bezrobotnych musi w pierwszej kolejności zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla jej miejsca zamieszkania. Następnie  powinna udać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (lub jego Filii) z zaświadczeniem z PUP o zarejestrowaniu oraz dokumentami potwierdzającymi legalne zatrudnienie w danym kraju UE np.: formularz z numerem ubezpieczenia, formularze rozliczeniowe w urzędami skarbowymi, dowody otrzymywanych wypłat. Można także starać się bezpośrednio w odpowiedniej instytucji na terenie kraju, w którym podjęte było zatrudnienie o wystawienie jednego formularza potwierdzającego tzw. U1 lub E301. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i oświadczeń bezrobotnego Wojewódzki Urząd Pracy wydaje decyzję w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

 

- Czy w swoim CV muszę podawać informacje o stanie cywilnym?

Nie. Informacje o naszym stanie cywilnym możemy zamieścić w życiorysie lub nie – zgodnie z naszym wyborem. Pracodawcy nie mają prawa domagać się od nas takich informacji i podejmować na ich podstawie decyzji o zatrudnieniu.

Niektórzy pracodawcy z danych dotyczących życia prywatnego i rodzinnego osoby starającej się o pracę  wnioskują o jej  potencjalnej dyspozycyjności i mobilności. Jeśli powyższe  cechy chcemy zaznaczyć  jako swój atut, można je podkreślić w dołączonym do CV liście motywacyjnym.

 

- Czy w liście motywacyjnym  powinna być zamieszczona klauzula zezwalająca na wykorzystanie danych osobowych?

Pracodawca zgodnie z przepisami prawa musi mieć naszą zgodę na przetwarzanie danych  w przesłanej aplikacji.

Klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”  umieszcza się bezpośrednio na dokumentach aplikacyjnych i potwierdza podpisem.

Oświadczenie zgody można zamieścić zarówno w CV- na końcu dokumentu,  jak i stopce listu motywacyjnego.

Z praktycznego punktu widzenia jeśli składamy oba te dokumenty jednocześnie klauzula powinna znaleźć się w CV i nie jest konieczne powtarzanie jej w dołączonym liście motywacyjnym. 

Zdarza się, że  firmy w swoim ogłoszeniu  proszą o wpisanie własnej wersji klauzuli, umieszczając w niej nazwę firmy. Wówczas w przesyłanych dokumentach należy uwzględnić dokładnie taki zapis, jaki podał pracodawca.