Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Analizy

Program Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy

Informacja o projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zrealizował projekt systemowy pod nazwą Program monitorowania regionalnego rynku pracy w ramach Poddziałania 6.1.2, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt miał charakter badawczy. Jego realizacja była odpowiedzią na zidentyfikowane deficyty wiedzy na temat przemian zachodzących na regionalnym i subregionalnych rynkach pracy oraz na temat zapotrzebowania znaczących podmiotów aktywnych na tych rynkach na szczegółową informację.

Deficyt ten wyraża się przede wszystkim w braku prognoz co do zmian istotnych parametrów rynku pracy wynikającym głównie z:

 • braku systematycznego pomiaru niektórych ważnych parametrów rynku pracy,
 • wielości nie zawsze zidentyfikowanych źródeł informacji o rynku pracy,
 • niedostatecznej współpracy i wymiany informacji pomiędzy różnymi instytucjami działającymi na rynku pracy,
 • niespójnej metodologii zbierania i przetwarzania danych opisujących rynek pracy.

Podstawowym celem realizowanego projektu badawczego jest podniesienie efektywności działań podejmowanych na rynku pracy przez różne instytucje poprzez:

 1. stworzenie systemu ciągłego dostarczania aktualnej informacji dotyczącej rynku pracy niezbędnej do prowadzenia polityki rozwoju województwa,
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących popytu i podaży pracy w regionie,
 3. zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, zgodnie z potrzebami i specyfiką regionalnego rynku pracy,
 4. zbudowanie partnerstwa na rzecz wymiany informacji pomiędzy instytucjami działającymi na regionalnym rynku pracy.

Zgodnie z zapisami PO KL, Projekt realizuje wsparcie, które ma na celu: prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, m.in. w zakresie:

 • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż
 • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych
 • migracji zarobkowych na terenie regionu.

Poprzez ukierunkowanie projektu na tworzenie i rozwój systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na regionalnym rynku pracy, prowadzenie badań i analiz dotyczących popytu i podaży pracy w regionie, Projekt przyczyni się do realizacji Celu szczegółowego 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Priorytetu VI PO KL.

Najważniejsze działania przewidywane w planowanym projekcie będą polegały na:

 1. powołaniu grupy ekspertów współpracujących z zarządzającym projektem,
 2. identyfikacji podmiotów aktywnych na rynku pracy
 3. identyfikacji potrzeb co do zakresu informacji o rynku pracy oczekiwanej przez różne podmioty aktywne na tym rynku,
 4. inwentaryzacji dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacji braków w tym zakresie,
 5. opracowaniu systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących rynek pracy i zachodzące na nim zmiany,
 6. zaprojektowaniu i przeprowadzeniu serii badań, których celem ma być szczegółowa diagnoza i analiza regionalnego rynku pracy w różnych jego aspektach, w szczególności:
  1. charakterystyki zasobów ludzkich,
  2. potrzeb gospodarki regionalnej oraz kierunków jej rozwoju,
  3. potrzeb edukacyjnych mieszkańców województwa,
  4. dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
 7. opracowaniu metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy,
 8. działaniach informacyjnych i promocyjnych projektu.

Działania te realizowane będą poprzez:

 • analizę danych zastanych
 • badania ankietowe i fokusowe
 • warsztaty robocze zespołu zarządzającego projektem z ekspertami
 • konferencje naukowe
 • publikacje w formie wydawnictw książkowych
 • promocję w środkach masowego przekazu.

Więcej informacji na stronie internetowej.