Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Agencje zatrudnienia - pracodawca

Informacje dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do przedmiotowego rejestru należy złożyć lub przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

Oświadczenie

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu
w wysokości 200 zł., lub przedstawić do wglądu dowód dokonania przedmiotowej opłaty.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
w banku: GETIN Bank SA w Katowicach
Nr 27 1560 1111 0000 9070 0008 2127
z dopiskiem: "wpis do rejestru agencji zatrudnienia"

Ponadto do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prosimy dołączyć : zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające nadanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym  lub  w  Ewidencji Działalności Gospodarczej ( art. 18h ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Pełnomocnictwo

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika w imieniu agencji zatrudnienia, należy dołączyć  stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy :

Urzędu Miasta Katowice
ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa"

 

Akty prawne dot. funkcjonowania agencji zatrudnienia

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. .
  w sprawie działalności agencji zatrudnienia
 3. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu
  jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)