Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wyjaśnienie dotyczące czwartego kryterium dostępu w konkursie w ramach Działania 6.2 PO KL w związku ze składaniem wniosków na ten konkurs przez Powiatowe Urzędy Pracy

W związku z licznymi pytaniami przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy w sprawie interpretacji 4 kryterium dostępu określonego w dokumentacji dla konkursu nr 1/POKL/6.2/2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia poniższe wyjaśnienie.

Mając na uwadze cel 4 kryterium dostępu, związany z zapewnieniem możliwości udziału w projekcie wszystkich mieszkańców danego (całego) podregionu (NUTS 2), którzy stanowią w grupę docelową konkretnego projektu, Powiatowe Urzędy Pracy nie maja możliwości samodzielnego składnia wniosków na ww. konkurs.

Powyższe wynika z właściwości urzędów pracy, która jest ograniczona do osób bezrobotnych zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, co jednoznacznie uniemożliwia przyjmowanie do projektów realizowanych tylko przez jeden PUP osób niezameldowanych na obszarze właściwym dla danego urzędu. Zapis potwierdzający powyższe ograniczenie jest umieszczony w obowiązujących „Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląski” - Rozdział I, punkt 1.3.1.1 C.

W związku z tym urzędy pracy, aby spełnić przedmiotowe kryterium, powinny składać wnioski w partnerstwie (jako lider partnerstwa lub jako partner). Wnioski mogą być składane w partnerstwie z instytucjami, których zasięg działania obejmuje cały subregion lub wraz z innymi powiatowymi urzędami pracy. W drugim przypadku właściwość terytorialna działania powiatowych urzędów pracy biorących udział w partnerstwie powinna pokrywać się z obszarem podregionu (NUTS 2), o którym mowa w 4 kryterium dostępu.

Sporządził: Piotr Kucharski