Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym

Zdjęcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.2.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od października 2014 r. realizuje  w ramach współpracy międzynarodowej projekt - „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”. Partnerem w projekcie jest Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit w Mannheim, będąca uczelnią kształcącą pracowników federalnej agencji pracy. Wartość projektu – 962.717,00PLN


Projekt adresowany jest do 100 kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia województwa śląskiego: wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy. Realizacja projektu zaplanowana jest do sierpnia 2015 r.


Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w ramach cyklu szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakłada się opracowanie i wdrożenie w praktyce metody Case Management w pracy z osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy.


Zadania zaplanowane w ramach projektu, w celu osiągnięcia celu projektu:
Zadanie 1. SZKOLENIA – Przeprowadzone zostanie 5 modułów szkoleń dwudniowych. Szkolenia zaplanowano dla wszystkich uczestników – 100 pracowników PSZ województwa śląskiego. Zorganizowanych zostanie 5 grup po 20 osób. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze. Czas trwania każdego modułu szkoleniowego to 16 godzin – 8godz./dzień. Terminy szkoleń planowane są w okresie od stycznia do maja 2015 r.


Szczegółowe zagadnienia dotyczące każdego z modułów podajemy poniżej.


MODUŁ I
Prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce – 2 dni szkoleniowe.
1)    Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Europie,
2)    Systemy orzekania o stopniu niepełnosprawności w Polsce,
3)    System rentowy a zatrudnienie (zatrudnienie a zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy),
4)    Różnice między otwartym a chronionym rynkiem pracy (Zakład Pracy Chronionej – zasady funkcjonowania; firma na otwartym rynku pracy),
5)    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasady funkcjonowania i wpłaty na poczet PFRON,
6)    Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – zasady funkcjonowania,
7)    Wsparcie i dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy (zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
8)    Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienie od pracy, turnusy rehabilitacyjne),
9)    Warunki zatrudnienia i refundacje kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
10)    Zasady zawierania stosunku pracy i jego rozwiązanie (prawo pracy, równość szans, dyskryminacja, obowiązki pracodawcy podczas zatrudniania osób niepełnosprawnych, formy i zasady nawiązywania stosunku pracy, zasady BHP)

I.    MODUŁ II
Zatrudnienie wspomagane – 2 dni szkoleniowe.
1)    Zatrudnienie wspomagane – rola trenera pracy (definicja, cechy i zasady pracy trenera, profil kompetencyjny),
2)    Model Job Coaching w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

II.    MODUŁ III
Wspieranie w poszukiwaniu pracy – 2 dni szkoleniowe.
1)    Planowanie kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej,
2)    Ocena predyspozycji zawodowych osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności,
3)    Ocena możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności,
4)    Aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże)

III.    MODUŁ IV
Komunikacja z osobą niepełnosprawną – 2 dni szkoleniowe.
1)    Specyfika pracy oraz komunikacja z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności
−    Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku,
−    Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu,
−    Praca z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu,
−    Praca z osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością intelektualną

IV.    MODUŁ V
Alternatywne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych
1)    Własna działalność gospodarcza – środki na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie kredytów, refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
2)    Warunki i zasady zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby niepełnosprawne,
3)    Elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem telepracy.


Zadanie 2. Dobre praktyki, w ramach, których uczestnikom projektu zaprezentowane zostaną śląskie praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Odbędą się wizyty w przedsiębiorstwach, zakładach na otwartym lub chronionym rynku pracy. W wizytach organizowanych w ramach dobrych praktyk wezmą również udział przedstawiciele niemieckiego partnera projektu.


Zadanie 3. WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA ma na celu poznanie  i adaptację do polskich warunków metody Case Management oraz jej zaimplementowanie.


W ramach współpracy ponadnarodowej 32 uczestników projektu odbędzie wizyty studyjne w instytucjach niemieckich stosujących w ramach pracy z osobami niepełnosprawnymi metodę Case Management, w celu poznania specyfiki funkcjonowania i działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych takich instytucji jak: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Job Center, Arbeitsagentur. Efektem wizyty studyjnej będzie opracowanie przez osoby w nich uczestniczące skryptu przedstawiającego praktyczne zalecenia dotyczące stosowania metody Case Management w pracy z osobami niepełnosprawnymi.


Uczestnicy wizyt studyjnych zorganizują seminarium dla pozostałych uczestników projektu seminarium upowszechniające wiedzą uzyskaną podczas wizyty studyjnej.
Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja, na której przedstawione zostaną efekty nawiązania współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim.