Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji Zatrudnienia Przyjety przez Zarząd

Zdjęcie

 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach został przyjęty 1 kwietnia przez Zarząd Województwa Śląskiego. Celem głównym działań na rok 2014 będzie zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64 lat.

RPDZ na rok 2014, jako dokument określający i koordynujący regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, tworzony był przy współpracy partnerów rynku pracy i zawiera opis celów oraz priorytetów do osiągnięcia w roku bieżącym.

 

Cele szczegółowe to:

- zatrzymanie dalszego wzrostu stopy bezrobocia w skali województwa
i poszczególnych powiatów (w stosunku do roku 2013);

- efektywne zwiększenie aktywności zawodowej osób w przedziale wieku 20-64
(w stosunku do roku 2013).

Wyznaczono 2 priorytety:

I. Adaptacyjny rynek pracy.

II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

 

W poszczególne priorytety wpisują się następujące działania:

I.              Adaptacyjny Rynek Pracy:

a)     Skuteczne wdrażanie wszystkich elementów flexicurity

b)     Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego

c)      Aktywizacja osób w wieku 50+

d)     Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu

e)     Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową

f)       Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

g)     Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie,
w tym badania i inwestycje

h)     Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia
a prywatnymi agencjami  zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi

 

II.            Wzmocnienie obsługi rynku pracy:

a)     Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy

b)     Rozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu międzynarodowym

Dzięki w/wym. działaniom osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.
 2. Utrzymanie liczby bezrobotnych w województwie i poszczególnych powiatach
  w porównaniu do roku poprzedniego.
 3. Utrzymanie stopy bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach
  w porównaniu do roku ubiegłego.
 4. Zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach.
 5. Zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem.
 6. Zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących.
 7. Zwiększenie liczby osób powyżej 50 roku życia w programach aktywizujących.
 8. Wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji/pożyczki ze środków krajowych lub europejskich.
 9. Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.
 10. Zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia.
 11. Wzrost liczby ofert pracy niesubsydiowanej.

Pełna treść Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok dostępna jest pod adresem:

http://www.wup-katowice.pl/pl/artykul/programy_rynku_pracy/1387371023

Ponadto, podczas tego samego posiedzenia Zarząd Województwa Śląskiego przyjął również Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za 2013 rok.