Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Rozpoczęto prace nad „Regionalnym Planem Działań Na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014”

Zdjęcie

Wojewódzki Urząd Pacy rozpoczął działania zmierzające do opracowania „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014”. Dokument ten o charakterze planistycznym ma na celu określenie głównych zadań Publicznych Służb Zatrudnienia oraz jednostek rynku pracy w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom bezrobocia w regionu.  Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nad RPDZ proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów.

Kierując się zapisami zawartymi w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach, proponuje się przyjąć w RPDZ na rok 2014 cele, priorytety i działania analogiczne, jak w roku 2013.

Uwzględniając te założenia głównym celem RPDZ na rok 2014 jest w dalszym ciągu zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64 w odniesieniu do analogicznego stanu na koniec 2013r.

Cele szczegółowe to:

-        zatrzymanie dalszego wzrostu stopy bezrobocia w skali województwa i poszczególnych powiatów (w stosunku do roku 2013);

-        efektywne zwiększenie aktywności zawodowej osób w przedziale wieku 20-64 (w stosunku do roku 2013).

Wyznacza się 2 priorytety:

I.     Adaptacyjny rynek pracy

II.  Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

W poszczególne priorytety wpisują się następujące działania:

I.     Adaptacyjny Rynek Pracy:

a)        Skuteczne wdrażanie wszystkich elementów flexicurity

b)        Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego

c)        Aktywizacja osób w wieku 50+

d)       Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu

e)        Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową

f)         Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

g)        Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysły w regionie , w tym badania, inwestycje

h)        Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami  zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi

II.  Wzmocnienie obsługi rynku pracy:

a)        Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy

b)        Rozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu międzynarodowym

Uwzględniając powyższe informacje, instytucje zainteresowane udziałem w pracach nad RPDZ proszone są o wypełnienie załączonej „Karty zadania do Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014” i przekazanie jej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do 15 grudnia 2013 r.

Na podstawie zebranych materiałów opracowany zostanie „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014r.”.