Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

JUNIOR szansą dla niepełnosprawnych absolwentów

Zdjęcie

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o przystąpienie w 2014 roku, przez samorząd powiatowy do programu „JUNIOR’’ – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”, którego celem jest wsparcie tej grupy w poszukiwaniu pierwszej pracy. PFRON zachęca powiatowe urzędy pracy do składania wniosków i włączenie się w akcję służącą aktywizacji niepełnosprawnych absolwentów ze swoich regionów.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia. Działania przewidziane w programie „ Junior” mają na celu poprawę trudnej sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Uczestnictwo w nim zwiększy ich możliwości zawodowe oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Efektem stażu będzie przełamanie barier pracodawców, związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielone następujące wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


1.    absolwentowi skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania, ustalana jest przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, w wysokości:
a) 50% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) 40% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) 30% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
2.    doradcy zawodowemu premia za wykonywanie dodatkowych czynności, określonych w rozdziale VI ust. 5 niniejszego programu, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką), na zasadach określonych w umowie zawartej z PFRON,
3.    pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto staż - jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej, natomiast do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę.


Wnioski o przystąpienie do realizacji programu należy składać do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby powiatu.  Dokumenty dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.